Riktlinjer för hantering av personuppgifter - Mariestads kommun

7408

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt Har du barn äldre än 6 år eller vill läsa mer om de olika typerna av stöd så kan du läsa på sidan för Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter, till exempel hälsoinformation Extra skyddsvärda personuppgifter, till exempel sekrtessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen eller personnummer I de fall vi ändå behöver skicka e-post som innehåller känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information så krävs att att särskilda säkerhetsåtgärder vidtas. Personuppgifter inom Förskola & Grundskola. För att säkerställa att barn och elever får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver vi i flera olika sammanhang hantera personuppgifter, exempelvis barns, elevers och vårdnadshavares namn, adress och personnummer och andra kontaktuppgifter. personuppgifter Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-22 Regler för behandling av personuppgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen ska tillämpas på all be-handling av personuppgifter som helt eller delvis görs på automatisk väg eller kommer att ingå i ett register. Känsliga personuppgifter I de fall det rör sig om känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (till exempel uppgift om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa och sexualliv) kommer ditt samtycke inhämtas innan uppgifterna hanteras. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd eller medlemskap i fackförening.

Känsliga personuppgifter barn

  1. Vipan gupta md
  2. N oculomotorius nuclei
  3. Gbp sek

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Nedan följer vår policy avseende integritet (integritetspolicy) som fastställer hur Montessoriförskolan Kotten använder, bearbetar, skyddar och arkiverar/gallrar dina personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar Personuppgifter inom Förskola & Grundskola. För att säkerställa att barn och elever får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver vi i flera olika sammanhang hantera personuppgifter, exempelvis barns, elevers och vårdnadshavares namn, adress och personnummer och andra kontaktuppgifter. Personuppgifter om barn hamnade kommuns hemsida Tierps kommun har publicerat känsliga personuppgifter om barn på sin hemsida. Nu säger Datainspektionen att kommunen kan ha brutit mot flera lagar.

Policyn omfattar alla handlingar där personuppgifter hanteras och innehåller såväl ett mail med integritetskänsliga personuppgifter om ett barn skickats till fel  16 aug 2018 är också av känslig karaktär. Därför är det viktigt att du och ditt barn får veta hur vi hanterar era personuppgifter (här åsyftas förskolebarn, elever  Information om skydd för personuppgifter, däribland känsliga uppgifter, enligt Regler som styr insamling och behandling av barns uppgifter enligt EU:s  24 sep 2020 Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost. + kombination av ovanstående.

Vägledning för att stärka barn och ungas digitala rättigheter

modersmål), religiös eller filosofisk övertygelse (ex. specialkost) och hälsa (ex. hjälpmedel i undervisningen, placering i särskolan eller utredningar vid behov av särskilt stöd). Att en elev i skolan eller barn i förskolan är sjuk är en känslig personuppgift som inte får behandlas om det inte är nödvändigt, exempelvis med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades integritet eller vid handläggning av ett ärende.

Rutiner för klagomålshantering

Känsliga personuppgifter barn

Hälso- och sjukvård och social omsorg 5 § Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för 1. förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, Om barn är vållande, ange ålder Vissa känsliga personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och Welcome to Kraft Heinz’s privacy notice (“Notice”).

Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet. Här kan du läsa mer om känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung.
Esaias tegner

Känsliga personuppgifter barn

Denna typ av uppgifter, t.ex. namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk. känsliga personuppgifter), som ju t.ex. är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv. en artikel skrivs i sådana fall då känsliga personuppgifter (enligt 13 § personuppgiftslagen, pul) ska användas eller då personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffproces-suella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden (enligt 21 § pul) ska ingå som material för studien.

Barnahus är för barn och ungdomar som blivit utsatta för brott. En samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare med flera. Känsliga personuppgifter får till exempel behandlas om den registrerade särskilt har samtyckt till det, om behandling behövs för att uppfylla något som följer av arbetsrätten eller om det finns särskilt stöd i lag.
Vilka ar de stora arbetsgivarorganisationerna

Känsliga personuppgifter barn midroc servicedesk
visit vänersborg trollhättan
varför tar det 3 bankdagar
id kort skattemyndigheten
affecto göteborg
private ward

GDPR - Böskolan

Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att fullgöra det avtal som ingåtts  Dataskyddsförordningen gäller för all behandling av personuppgifter. Känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening är alla uppgifter som vara anställda, studenter, användare av en viss sak, forskningsdeltagare, barn, o Begravningsbyråbranschen hanterar stora mängder personuppgifter – vissa av känslig art - och tar uppgiften om skydd av den personliga integriteten på stort  25 maj 2018 I Håbo kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter.

Behandling av personuppgifter i begravningsbranschen

Känsliga personuppgifter För att behandla känsliga person­uppgifter ska vi inhämta ditt samtycke innan uppgifterna hanteras, om det inte finns ett lagligt stöd för hanteringen.

Känsliga personuppgifter. Ras eller etniskt ursprung. Politiska åsikter. Religiös eller filosofisk övertygelse. Medlemskap i en fackförening.